Rekrutacja do LO

Krok pierwszy – składasz wniosek kliknij tu:

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

  Podanie o przydział do klasy PDF- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy DOCX – do wypełnienia elektronicznego  


 

Terminy rekrutacji do 4-liceum Ogólnokształcącego

od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).

 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

praca Komisji Rekrutacyjnej.

 

22 lipca 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
od 23 lipca do 30 lipca 2021r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2 sierpnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
2 sierpnia 2021r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej


 

Z nami otworzysz drzwi do kariery!

Szkoła kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest gwarancją studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach, ale także dba o dobrą atmosferę oraz komfortowe warunki edukacji. Nasi uczniowie mogą szczycić się wysokimi osiągnięciami w konkursach, które gwarantują im indeksy na uczelnie wyższe. Szkoła uhonorowana jest brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy”

Młodzież  ma możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni patronackich – Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej.  Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany zagraniczne umożliwiające poznanie kultury i języka naszych sąsiadów. To w naszym Zespole w 2018 roku odbył się Młodzieżowy Parlament Europejski  Państw Morza Bałtyckiego.

„ŻEROMEK” może pochwalić się świetną bazą lokalową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer i sprzęt multimedialny. Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z dwóch pracowni komputerowych i stanowisk z dostępem do Internetu przygotowanych dla nich w bibliotece. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór, powiększany każdego roku o lektury i pozycje książkowe chętnie wypożyczane i czytane przez uczniów. Internat zapewnia 95 komfortowych miejsc dla uczniów, którzy wybiorą naukę w naszej szkole.

Dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala sztuk walki, sąsiedztwo basenu, stadionu i nowoczesnego boiska do gry w piłkę nożną, motywują młodych uczniów do dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję. Młodzież ma także dostęp do  bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, co umożliwia rozwój w zakresie sportów wodnych. 

Od wielu lat szkoła obecna jest w pierwszej dziesiątce szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, które wyróżniane są przez Szkolny Związek Sportowy.

Nasza placówka oferuje jednozmianowy system  prowadzenia zajęć 8:10-15:10. Naszym atutem jest bogaty wachlarz profili, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów.

W trakcie pierwszego roku nauki istnieje możliwość zmiany wybranego profilu klasy.

Jesteśmy szkołą otwartą na uczniowskie inicjatywy, tworzymy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów. Liceum to szkoła przyjazna dla uczniów niepełnosprawnych, zarówno pod względem architektonicznym jak i proponowanych zajęć edukacyjnych.

Jeżeli chcesz się dostać na wymarzone studia, rozwijać swoje zainteresowania, poznać ciekawych ludzi – czekamy na Ciebie!

na stronie naboru >> znajdziesz nas tu <<

Z zaproponowanych profili klas zostaną utworzone te, które będą najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022:

KLAUZULA INFORMACYJNA
(rekrutacja do szkoły)

  1. Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1

  1. Współadministrator danych

Współadministratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Starostwo Powiatowe w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Gen. Andersa 2a – Organ prowadzący Szkołę

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, pani Agnieszka Pułtorak, e-mail iod1@pantetpol.pl

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym podaniu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

  1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szkoła, do której kandydat nie został przyjęty przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku..

  1. Przysługujące prawa

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

  1. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe kandydata w systemie informatycznym będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany będzie zakwalifikowanie kandydata do szkoły

=================================================================

Rekrutacja Internat

=================================================================

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 – załącznik 1

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 – załącznik 2

Skip to content