Procedury - organizacja matury w ZSO

  1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części pisemnej o godzinie 8.15 i części ustnej na pół godziny przed wyznaczoną godziną zgodnie z harmonogramem. Na powyższe egzaminy należy zgłosić się z aktualnym dokumentem stwierdzającym tożsamość.
  2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części pisemnej, ani w części ustnej– żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
  3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
  4. Zdającym egzamin będzie zapewniona woda niegazowana (0,5 l), nie ma możliwości wnoszenia innych napojów w tym również wody.  Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym na ławce znajdują się tylko przybory do pisania wraz z arkuszem egzaminacyjnym.
  5. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
  6. Uczniowie w dniu egzaminu wchodzą do szkoły wejściem głównym.
  7. Listy zdających z podziałem na sale zamieszczone zostaną przed egzaminem – na tablicy przy wejściu głównym oraz na drzwiach poszczególnych sal egzaminacyjnych.
  8. Zdającym udostępnione będą szatnie, w których przechowają swoje rzeczy. Maturzyści nie wnoszą na teren szkoły przedmiotów zbędnych (książek, maskotek). Pracownicy obsługi będą nadzorować korzystanie z szatni.
Skip to content