Kalendarz roku szkolnego

Data: 3 stycznia 2014.

Kalendarz wydarzeń szkolnych 2018/2019

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 r. S. Kożuchowski
A. Buk– II A
P. Kasperowicz
Godziny integracyjne w klasach pierwszych 4 września 2018r Wychowawcy  klas I
Iławski pół maraton im. A.Gierszewskiego   9 września 2018 r. SKS „Żaczek”
nauczyciele w-f
Otrzęsiny klas pierwszych   17 września 2018 r. G. Olszlegier kl. II B
Wymian z Herborn – pobyt w Polsce    wrzesień  2018 r. J. Gancarz
K. Dolecka
Spotkanie z rodzicami – wybory uzupełniające trójek klas. i Rady Rodziców 13 września 2018 r. Dyrektor szkoły
Plany pracy :
–  zespoły przedmiotowe;
–  organizacje i kluby;
–  Pedagog;
–  Internat;
–  Biblioteka;
–  Rozkłady materiału
Do 16 września 2018 r. S. Kożuchowski
Przewodniczący zespołów
Opiekunowie organizacji
E. Fiałkowska
I. Miśkiewicz
M. Karpińska
Wszyscy nauczyciele
Wymiana z Rodgau – wyjazd do Niemiec   wrzesień  2018 r. K. Nehring
P. Kasperowicz
 Rada Pedagogiczna 20 września 2018 r. Dyrektor szkoły
Termin składania wstępnej deklaracji maturalnej Do 29 września 2018 r. Wychowawcy klas III liceum
Dzień Nauczyciela 12 października 2018 r.
2 listopada 2017–dzień wolny od zajęc dydaktycznych
XXX Prezentacje Polskiej Pieśni i Piosenki Historycznej 9  listopada 2018 r. S.  Kożuchowski
A. Tomaszewska -Młotek   kl. II C
Prezentacje  otwarte 11 listopada 2018r.
Spotkanie z rodzicami 15 listopada 2018r. Dyrektor szkoły
Próbny egzamin maturalny:
Język polski
Matematyka
Język obcy
Przedmiot obowiązkowy
listopad 2018 r.
listopad 2018 r
listopad 2018 r
listopad 2018 r
A.   Miśkiewicz
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna – 21 listopada 2018 r. Dyrektor szkoły
Koncert kolęd 21 grudnia 2018 r. S. Listkowska
J. Dąbrowski kl. III ag
Zimowa przerwa świąteczna 23  – 31 grudnia 2018 r.
Termin powiadomienia rodziców o przypuszczalnych ocenach niedostatecznych 2  stycznia 2019 r. Wszyscy nauczyciele
Próbny egzamin gimnazjalny    styczeń 2019 r. S.  Kożuchowski
Przygotowanie materiałów promocyjnych szkoły do 5 stycznia 2019 r. Wszyscy nauczyciele
Zakończenie I semestru 18 stycznia  2019 r.
Próbny egzamin maturalny:
Ewentualny drugi język obcy;
Przedmiot wybrany.
styczeń  2019 r
styczeń  2019 r
Dyrektor szkoły
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna 15 stycznia 2019 r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna 16  stycznia 2019 r. Dyrektor szkoły
Spotkanie  z rodzicami 17  stycznia 2019 r. Dyrektor szkoły
IV Śnieżny polonez 18 stycznia 2019 M. Madej, wychowawcy klas III LO
Studniówka 20 stycznia 2019 r. Wychowawcy klas III LO
Ferie zimowe 21 stycznia –3 lutego 2019
Zebranie od uczniów i absolwentów ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnej oraz udokumentowanych wniosków o dostosowanie warunków i formy egzaminu. do 7 lutego 2019 r. Dyrektor szkoły
Podanie do wiadomości kryteriów przyjęć do szkoły Zgodnie z rozporządzeniem A.   Miśkiewicz
Pielgrzymka maturzystów           marzec  2019 r. Katecheci
Promocja szkoły w powiecie  marzec/kwiecień 2019 r. S. Kożuchowski
IX Powiatowe Targi Edukacyjune –festiwal  nauki 21 marca 2019 r. S. Kożuchowski
A. Radgowska  kl.II D
M. Kremska –internat
wszyscy nauczyciele
Spotkanie z rodzicami 4  kwietnia 2019 r. Dyrektor szkoły
Rekolekcje       kwiecień  2019 r. Katecheci
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna w czasie rekolekcji 2019 r. Dyrektor szkoły
Wiosenna przerwa świąteczna       18 -23  kwietnia 2019 r.
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki                 w gimnazjum:
– część humanistyczna
– część matematyczno-przyrodnicza- część z języka obcego
10    kwietnia 2019 r.

11  kwietnia 2019 r.
12  kwietnia 2019r.

Dyrektor szkoły
Klasyfikacja klas III Liceum      kwietnia 2019 r. Dyrektor szkoły
Przeprowadzenie szkolenia przedmiotowych zespołów egzaminacyjnych oraz zespołów nadzorujących  z zakresu ich obowiązków i wypełniania dokumentacji egzaminacyjnej. 25  kwietnia 2019 r. A.   Miśkiewicz
Zakończenie zajęć w klasach
programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych: (”Ostatni dzwonek”)
  26  kwietnia 2019 r. J. Maleszewska kl. II E
Przygotowanie sal egzaminacyjnych do przeprowadzenia części ustnej i pisemnej egzaminu. 29  kwietnia 2019 r. A.   Miśkiewicz
Wychowawcy klas II LO
Dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych 1 – 3 maja 2019r.
Egzamin maturalnyj:
– część pisemna
– część ustna
6 – 22  maja 2019 r
.8– 23 maja 2019 r
Dyrektor szkoły
Ustalenie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników szkolnych do końca maja 2019 r Dyrektor szkoły
Rada Pedagogiczna   maj  2019 r. Dyrektor szkoły
Wymian z Rodgau – pobyt w Iławie maj/czerwiec J. Maleszewska
Prezentacja projektów gimnazjalnych maj Wychowawcy klas II gimn.
Wymiana z Herborn – pobyt w Niemczech maj/czerwiec J. Gancarz, K. Dolecka
Pożegnanie maturzystów
Festiwal „PAF”
      28   maja 2019 r. S. Kożuchowski
J Gancarz  kl. II F
K. Wiśniewska IIIgb
1 czerwca (piątek)-dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Termin wystawienia projektów ocen   4  czerwca 2019r. Wszyscy nauczyciele
Bal gimnazjalny     czerwiec 2019r. Wychowawcy klas III
Ogłoszenie wyników egzaminu gimnazjalnego     czerwiec 2019 r. Dyrektor szkoły
Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna      17  czerwca 2019 r. Dyrektor szkoły
Przedstawienie  wniosków o stypendium:
Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Edukacji Narodowej
do 21 czerwca 2019 r. Dyrektor szkoły
Powołanie szkolnej komisji rekrutacyjno – kwalifikacyjnej   19  czerwca 2019 r. Dyrektor szkoły
Plenarna Rada Pedagogiczna  19  czerwca 2019 r. Dyrektor szkoły
Ustalenie harmonogramu egzaminów poprawkowych Do 19 czerwca 2019 r. A.   Miśkiewicz
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21    czerwca 2019 r. Buk  kl. II A
Przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych Zgodnie z rozporządzeniem A.   Miśkiewicz
Ferie letnie   24  czerwca – 31 sierpnia 2019r.
Odbiór z OKE wyników, świadectw dojrzałości i aneksów Zgodnie z rozporządzeniem CKE Dyrektor szkoły
Wewnętrzna kontrola dokumentacji przebiegu procesu nauczania do 30 czerwca 2019 r. Dyrektorzy zgodnie z zakresem obowiązków
Egzaminy maturalne – poprawkowe:
–    egzamin pisemny,
–    egzaminy ustne
sierpnia 2019 r.
sierpnia 2019 r.
Dyrektor szkoły
Egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu sierpnia A.   Miśkiewicz
Rada Pedagogiczna 31 sierpnia 2019 r.

Dyrektor szkoły