Procedury – organizacja matury w ZSO

Data: 28 kwietnia 2021.

PROCEDURY ORGANIZACJI I PRZEBIEGU EGZAMINU MATURALNEGO 2021 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W IŁAWIE

Regulamin matur

Data: 5 czerwca 2020.

Prosimy zapoznać się z

REGULAMINEM EGZAMINU MATURALNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Informacja dla maturzystów

Data: 4 czerwca 2020.

Ze względu na reżim sanitarny znajdziecie tu informacje o przydziale sal na egzamin maturalny.

Czytaj dalej →

Jak zachować się podczas egzaminu

Data: 18 maja 2020.

Powodzenia

Data: 24 kwietnia 2020.

Czytaj dalej →

Matura – informacje

Data: 3 stycznia 2014.

INFORMATORY O EGZAMINIE MATURALNYM OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 – CZĘŚĆ OGÓLNA

Zobacz


::. DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO > Zobacz


::. Informatory o egzaminie maturalnym > Zobacz


::. Materiały i przybory pomocnicze dla zdających część pisemną egzaminu maturalnego  >Zobacz

 

Informacja dla absolwentów dotycząca odpłatności za egzamin maturalny

Zobacz na stronie OKE Łomża

EGZAMIN MATURALNY

Od roku szkolnego 2015/2016 egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

  1. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci i kolejny;
  2. przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego (na tym samym poziomie), który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Podstawa prawna: § 44zzq. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357).

Wysokość opłaty za jeden egzamin wynosi 50,00 zł. Należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do 7 lutego 2016 r. na poniższe konto:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, ul. Al. Legionów 9 18-400 Łomża

Numer konta: 59 1010 1049 0003 2922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko zdającego
  • rodzaj egzaminu – matura
  • nazwę przedmiotu lub przedmiotów (z uwzględnieniem poziomu pp lub pr).

Przykład: JAN KOWALSKI, MATURA, MATEMATYKA PP, BIOLOGIA PR

Absolwent, który wniósł opłatę za egzamin, informuje o tym fakcie OKE w Łomży, wypełniając Załącznik 26a do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Wypełniony Załącznik 26a wraz z dowodem uiszczenia opłaty absolwent przesyła do OKE w Łomży w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2016 r.

Uwaga! Opłata stanowi dochód budżetu Państwa i nie podlega zwrotowi.

Brak należnej opłaty uniemożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2015/2016.

 
Materiały pomocnicze dla zdających egzamin maturalny z matematyki, fizyki i chemii

Zestaw wybranych wzorów matematycznych

Karta wybranych wzorów i stałych fizycznych
Karta wybranych tablic chemicznych