Budowa szybu wraz z windą osobową

Iława: Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie szybu wraz z windą osobową do transportu osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 1.
Numer ogłoszenia: 90399 – 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55329 – 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 648 5696, faks 89 648 6313.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie szybu wraz z windą osobową do transportu osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 1..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na: a) demontaż części chodnika i opaski przy budynku, b) wykonaniu wykopu pod budowę fundamentu dla windy, c) budowie fundamentu windy w postaci płyty żelbetowej oraz podszybia windy, d) wykonanie konstrukcji witryny – /wiatrołapu/, e) przebudowie kanalizacji deszczowej kolidującej z podszybiem f) wykonanie otworów w ścianie budynku dla drzwi wejściowych/wyjściowych windy, g) likwidacja części instalacji grzewczej, h) wykonaniu szybu windy ze strefą wejściową do niej o powierzchni zabudowy 9,90 m,2 i) montaż dźwigu osobowego dla transportu osób niepełnosprawnych, j) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę, k) przystosowanie dojścia do windy z istniejącym chodnikiem, l) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Produkcyjno-Usługową RODŁO, ul. 11- go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201303,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 207377,15
  • Oferta z najniższą ceną: 207377,15 / Oferta z najwyższą ceną: 371460,00
  • Waluta: PLN.

ogloszenie_winda

Skip to content