Remont nawierzchni placu i schodów zewnętrznych

Iława dnia; 20.05.2014r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr ZP—342/3/2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane, Remont placu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie  ul. Sienkiewicza1.   
                 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP—342/3/2014                
Działając na podstawie art. 92 ust.1,2 ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póz. zm.) zawiadamiam:
została wybrana oferta firmy: „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ EKO” Sp. z o.o.      
  14-200 Iława, ul. Biskupska 7 z ceną  81967,25 złotych.
Powodem dokonania wyboru tej firmy było:
Oferta spełniająca wszystkie wymagania, była z  najniższą ceną .
1)     wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny oferty następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny)

lp Nazwa oferenta Ilość punktów w kryterium cena

1

TIT BRUK Tomasz Knapik
26-420 Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 42/30/9

92,13

2

AMP CONSULTANT Artur Paź
82-300 Elbląg, ul. Sobieskiego 16A/21

93,85

3

FPUH WAR-MA BETON s.c.
Mirosław Wojna, Janina Wojna
14-200 Iława, ul. Sikorskiego 12E

92,10

4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 „ EKO” Sp. z o.o.      
  14-200 Iława, ul. Biskupska 7

100,00

5

Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa :RODŁO”,
82-500, ul. 11 –go Listopada 26

56,88

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
FAST-BRUK Mariusz Pelcer
Straszewo 111, 82-420 Ryjewo,

50,83

2)     oferty odrzucone:

l.p. Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie faktyczne Uzasadnienie prawne
1 FPUH WAR-MA BETON s.c.
Mirosław Wojna, Janina Wojna
14-200 Iława, ul. Sikorskiego 12E
Brak:
Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
– Art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy PZP.
– Rozdz.6, ust. 1, pkt. 2, pkt. 2 SIWZ.

3)     Wykonawcy wykluczeni:
nie wykluczono żadnych Wykonawców

l.p. Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie faktyczne Uzasadnienie prawne

 
Środki ochrony prawnej:  Rozdział 2 – Odwołanie
Art. 180, ust.1, pkt. 2, Art. 182, ust.1, pkt.2
Umowa może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia w przypadku nie złożenia odwołania.
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.
Zgodnie z Art. 27, ust.2 proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.
 

Dyrektor

mgr Roman Groszkowski

Skip to content