Rekrutacja – Klauzula

KLAUZULA INFORMACYJNA
(rekrutacja do szkoły)

  1. Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1

  1. Współadministrator danych

Współadministratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Starostwo Powiatowe w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Gen. Andersa 2a – Organ prowadzący Szkołę

  1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, pani Agnieszka Pułtorak, e-mail iod1@pantetpol.pl

  1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym podaniu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

  1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

  1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szkoła, do której kandydat nie został przyjęty przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku..

  1. Przysługujące prawa

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

  1. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

  1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe kandydata w systemie informatycznym będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany będzie zakwalifikowanie kandydata do szkoły

Skip to content