Projekt – Podkręć Swój Umysł

„Podkręć swój umysł – rozwijaj kompetencje kluczowe”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,oś priorytetowa 02 Kadry dla gospodarki, Poddziałanie 02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Skip to content