Remont nawierzchni placu i schodów zewnętrznych

Data: 20 maja 2014.

Iława dnia; 20.05.2014r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu nr ZP—342/3/2014

Zawiadomienie o wyniku postępowania.

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  roboty budowlane, Remont placu i schodów zewnętrznych przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie  ul. Sienkiewicza1.   
                 Postępowanie o udzielenie zamówienia nr ZP—342/3/2014                
Działając na podstawie art. 92 ust.1,2 ujednolicony tekst ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z póz. zm.) zawiadamiam:
została wybrana oferta firmy: „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ EKO” Sp. z o.o.      
  14-200 Iława, ul. Biskupska 7 z ceną  81967,25 złotych.
Powodem dokonania wyboru tej firmy było:
Oferta spełniająca wszystkie wymagania, była z  najniższą ceną .
1)     wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny oferty następującą ilość punktów (wskazanie ilości punktów wraz ze streszczeniem oceny)

lp Nazwa oferenta Ilość punktów w kryterium cena

1

TIT BRUK Tomasz Knapik
26-420 Nowe Miasto, ul. Tomaszowska 42/30/9

92,13

2

AMP CONSULTANT Artur Paź
82-300 Elbląg, ul. Sobieskiego 16A/21

93,85

3

FPUH WAR-MA BETON s.c.
Mirosław Wojna, Janina Wojna
14-200 Iława, ul. Sikorskiego 12E

92,10

4

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
 „ EKO” Sp. z o.o.      
  14-200 Iława, ul. Biskupska 7

100,00

5

Spółdzielnia Produkcyjno Usługowa :RODŁO”,
82-500, ul. 11 –go Listopada 26

56,88

6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
FAST-BRUK Mariusz Pelcer
Straszewo 111, 82-420 Ryjewo,

50,83

2)     oferty odrzucone:

l.p. Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie faktyczne Uzasadnienie prawne
1 FPUH WAR-MA BETON s.c.
Mirosław Wojna, Janina Wojna
14-200 Iława, ul. Sikorskiego 12E
Brak:
Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
– Art. 89, ust. 1, pkt. 2 ustawy PZP.
– Rozdz.6, ust. 1, pkt. 2, pkt. 2 SIWZ.

3)     Wykonawcy wykluczeni:
nie wykluczono żadnych Wykonawców

l.p. Nazwa Wykonawcy Uzasadnienie faktyczne Uzasadnienie prawne

 
Środki ochrony prawnej:  Rozdział 2 – Odwołanie
Art. 180, ust.1, pkt. 2, Art. 182, ust.1, pkt.2
Umowa może być zawarta po upływie 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia w przypadku nie złożenia odwołania.
O terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.
Zgodnie z Art. 27, ust.2 proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania zawiadomienia.
 

Dyrektor

mgr Roman Groszkowski

Budowa szybu wraz z windą osobową

Data: 2 kwietnia 2014.

Iława: Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie szybu wraz z windą osobową do transportu osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 1.
Numer ogłoszenia: 90399 – 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 55329 – 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie, ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 648 5696, faks 89 648 6313.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie szybu wraz z windą osobową do transportu osób niepełnosprawnych przy ul. Sienkiewicza 1..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na: a) demontaż części chodnika i opaski przy budynku, b) wykonaniu wykopu pod budowę fundamentu dla windy, c) budowie fundamentu windy w postaci płyty żelbetowej oraz podszybia windy, d) wykonanie konstrukcji witryny – /wiatrołapu/, e) przebudowie kanalizacji deszczowej kolidującej z podszybiem f) wykonanie otworów w ścianie budynku dla drzwi wejściowych/wyjściowych windy, g) likwidacja części instalacji grzewczej, h) wykonaniu szybu windy ze strefą wejściową do niej o powierzchni zabudowy 9,90 m,2 i) montaż dźwigu osobowego dla transportu osób niepełnosprawnych, j) wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę, k) przystosowanie dojścia do windy z istniejącym chodnikiem, l) uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.40.00-0, 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Produkcyjno-Usługową RODŁO, ul. 11- go Listopada 26, 82-500 Kwidzyn, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 201303,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 207377,15
  • Oferta z najniższą ceną: 207377,15 / Oferta z najwyższą ceną: 371460,00
  • Waluta: PLN.

ogloszenie_winda

Skip to content