Przypominamy - rekrutacja

Data: 9 lipca 2024.

Do 15 lipca 2024r. do godz. 14.00 rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia do naszej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Przypominamy o dokumentach - rekturacja 2024

Data: 3 lipca 2024.

Osoby, które wybrały nas jako szkołę pierwszego wyboru, 

prosimy o uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie

o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty

do 8 lipca 2024r. do godz. 12.00.

 

Dokumenty przynosimy do sekretariatu szkoły

w godzinach 8.00 – 14.00

Rekrutacja elektroniczna rok szkolny 2024/2025

Data: 22 maja 2023.

 

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/Info/102750

Instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej. Zarejestruj się i wypełnij formularz rekrutacyjny. Wybierz naszą szkołą jako szkołę pierwszego wyboru

Na pierwszym miejscu wybierz naszą szkołę, będzie to szkoła tzw. pierwszego wyboru, do której trafi wniosek.

 

 

Złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

20 maja 2024 – 19 czerwca 2024 r. do godz. 1500

 

 

 

 

Dopiero po złożeniu podania w  szkole, kandydat weźmie udział w procesie rekrutacji.

 

 

Podanie o przydział do klasy – PDF do samodzielnego wypełnienia.

 

Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty:

do 8 lipca 2024r. do godz. 1200

Do szkoły należy również wraz z kompletem dokumentów dostarczyć dwa, podpisane na odwrocie zdjęcia legitymacyjne !!!.

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja

Data: 13 kwietnia 2023.

W tym roku szkolnym jesteśmy jedyną placówką publiczną w Iławie oferującą nabór do liceum ogólnokształcącego. Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się dwuetapowo. Jeśli chcesz przyjść do nas wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru!!!

Kliknij tu >> Rekrutacja Elektroniczna – krok po kroku

Terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Data Działania
od 20 maja do 19 czerwca 2024r. złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
do 8 lipca 2024r. do godz. 1200 uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  praca Komisji Rekrutacyjnej.
10 lipca 2024r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 15 lipca 2024r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
16 lipca 2024r. do godz. 1000 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
26 lipca 2024r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .

obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym

L.PProfilPrzedmiot
1
Przedmiot
2
Przedmiot
3
Przedmiot
4
Apolitechnicznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyfizyka
Bpsychologiczno – społecznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnygeografia
Cprawno – humanistycznyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnyhistoria
Dmedyczno –  przyrodniczyj. polskimatematykajęzyk obcy nowożytnybiologia
L.p. Profil klasy Przedmioty rozszerzone
A politechniczny fizyka matematyka informatyka
B psychologiczno – społeczny geografia biologia j.polski
C prawno – humanistyczny historia j.polski WOS
D medyczno – przyrodniczy biologia chemia j.angielski

Z o b a c z   o p i s y   p r o p o n o w a n y c h   p r o f i l i


Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

Rekrutacja – Klauzula informacyjna

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia ręcznego  


Rekrutacja do internatu ZSO

Profile klas 2024/2025

Data: 13 kwietnia 2023.

Rekrutacja do naszej szkoły odbywa się dwuetapowo.

Jeśli chcesz przyjść do nas wybierz naszą szkołę jako szkołę pierwszego wyboru!!!

Nasza szkoła objęta jest patronatem takich uczelni wyższych jak: SGH, UMK, WAT, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Gdańskiej, UWM. Do szkoły zostanie przyjętych 108 kandydatów, którzy w kolejnym etapie rekrutacji trafią do jednej z 4 klas zgodnie z ich oczekiwaniami.


klasa A – POLITECHNICZNA

przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka

Jest to klasa dla uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie informatyczne. Nauka jest tu nastawiona na rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych tak potrzebnych we współczesnym świecie i dających możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy.

Uczniowie mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów rozszerzonych. Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej oraz Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadzone są przez warszawskich i gdańskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i na uczelniach.

Uczniowie mogą brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik”, „Kangur” i innych interesujących ich konkursach zwalniających z matury lub dających indeks wyższej uczelni

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy przede wszystkim może wybrać takie kierunki studiów jak: informatyka, automatyka i robotyka, analiza danych (big data), architektura, budownictwo, ekonomia, finanse i rachunkowość, mechatronika, elektronika, telekomunikacja, fizyka jądrowa.


klasa B – PSYCHOLOGICZNO-SPOŁECZNA

przedmioty rozszerzone: geografia, biologia, język polski

Jest to klasa dla uczniów ciekawych świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, biologii i języka polskiego   pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno – ekonomiczna. Biologia pomoże opanować wiedzę o człowieku i otaczającej go przyrodzie, a język polski umożliwi pracę z różnymi tekstami kultury.  Dobór takich przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów, a także pozwala kształtować kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, komunikatywność, otwartość czy zdolność do pracy w zespole.

Klasa objęta jest patronatami Wojskowej Akademii Technicznej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni zarówno w Iławie, jak i Warszawie czy Olsztynie.

Uczniowie będą mogli brać udział w konkursach z zakresu tych wszystkich przedmiotów oraz innych m. in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH” czy  zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka).


klasa C – PRAWNO-HUMANISTYCZNA

przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Tu będzie można rozwinąć kompetencje miękkie, sprawną komunikację, dowiedzieć się więcej o człowieku
w dawnych czasach i współczesnym świecie.

Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Oprócz realizacji treści ogólnokształcących na poziomie pozwalającym znaleźć się na wymarzonych studiach, uczniowie mogą zaangażować się w kole dziennikarskim. Oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w wymianie międzynarodowej.

Klasa objęta jest patronatami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców.

Szkoła proponuje uczniom udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”,  „Z ortografią na co dzień” i innych, w których można zdobyć m. in. indeksy uczelni wyższych.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy studiują prawo, administrację, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, pedagogikę, polonistykę, historię.


klasa D – MEDYCZNO – PRZYRODNICZA

przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

Klasa biologiczno-chemiczna z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów  i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Jednocześnie pomoże w docieraniu do nowych źródeł wiedzy przyrodniczej dostępnej często tylko w języku angielskim.

Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, pod której jest patronatem. Od tego roku patronat nad klasą objęła również Gdański Uniwersytet Medyczny. Kontakt z uczelniami od początku nauki w liceum wspomogą uczniów w nauce i pomogą w wyborze późniejszego zawodu.

Uczniowie tej klasy biorą udział w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, zawodach udzielania pierwszej pomocy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.


Rekrutacja 23/24

Data: 16 marca 2023.

Rok szkolny 2023/2024

Ważne terminy rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego

DataDziałania
od 22 maja do 21 czerwca 2023r.złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).
od 23 czerwca do 12 lipca 2023r. do godz. 1200uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
praca Komisji Rekrutacyjnej.
14 lipca 2023r.podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
do 20 lipca 2023r.potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
24 lipca 2023r.poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc .

>>  Regulamin rekrutacji do LO na rok szkolny 2023/2024  <<

L.p. profil klasy obowiązkowe przedmioty brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
1 politechniczny j. polski matematyka język obcy nowożytny fizyka
2 geograficzno –  przyrodniczy j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia
3 społeczno – prawny j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
4 przyrodniczo – matematyczny j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
5 humanistyczno – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny historia
6 przyrodniczo – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny biologia
7 matematyczno – językowy j. polski matematyka język obcy nowożytny geografia

 

Rekrutacja – Klauzula informacyjna

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie PDF- do wypełnienia elektronicznego 

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy w formacie DOCX – do wypełnienia elektronicznego (formularz) 

Rekrutacja do internatu ZSO

Zapraszamy

Data: 14 marca 2023.

Czytaj dalej →

Profile klas

Data: 30 marca 2022.

A. KLASA POLITECHNICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, FIZYKA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Profil ten adresowany jest do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Do dyspozycji są nowocześnie wyposażone pracownie: matematyczna i fizyczna oraz pracownie językowe. Nauka w tej klasie nastawiona jest na ścisły opis zjawisk, a język angielski nauczany w zakresie rozszerzonym daje większe szanse na odnalezienie się we współczesnym świecie. Uczniowie będą mogli brać udział w Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Fizycznej, Olimpiadzie Informatycznej, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, w konkursach matematycznych: „Alfik” i „Kangur”. Uczniowie mają również możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z przedmiotów wiodących. Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent uczeń ma prawo wyboru wielu kierunków studiów, m.in.: mechaniki, budownictwa, ekonomii, matematyki, informatyki, mechatroniki, elektroniki, telekomunikacji, robotyki, fizyki teoretycznej, aeronautyki i kosmonautyki, fizyki jądrowej, fizyki doświadczalnej.

 

B. KLASA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, BIOLOGIA

 

OPIS KLASY:

Klasa geograficzno-przyrodnicza jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz biologia pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający świat. Zajęcia z biologii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, fizyka pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

Efektywność kształcenia w klasie geograficzno-przyrodniczej potwierdzają sukcesy uczniów zarówno w konkursach matematycznych i geograficznych, m. in. w Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie Geograficznej, konkursie „Start po Indeks SGGW”.

Klasa objęta jest patronatem dwóch uczelni – Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki Politechniki Warszawskiej. Uczniowie będą brać udział w zajęciach prowadzonych przez warszawskich wykładowców zarówno w Iławie, jak i w ośrodkach w stolicy.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka).

 

C. KLASA SPOŁECZNO-PRAWNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie mają możliwość uczenia się języka angielskiego oraz niemieckiego. Szkoła proponuje udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”, „Z ortografią na co dzień” i innych. Oprócz tego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców. .

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent młody człowiek jest przygotowany do studiowania na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych..

 

D. KLASA PRZYRODNICZO – MATEMATYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

 

OPIS KLASY:

Klasa ta to dobry wybór dla pasjonatów biologii i chemii z zamiłowaniem do matematyki. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk.

Uczniowie mogą brać udział m. in. w Olimpiadzie Chemicznej, Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Matematycznej, Konkursie Matematycznym „Kangur” oraz Konkursie „Diamentowy indeks AGH”.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy mogą być studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii oraz kierunków politechnicznych.

 

E. KLASA HUMANISTYCZNO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

HISTORIA, WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych i lingwistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie uczą się dwóch języków obcych – angielskiego, niemieckiego lub hiszpańskiego. Szkoła proponuje udział w Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Filozoficznej, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiadzie Języka Angielskiego, Olimpiadzie Języka Niemieckiego, konkursie „Pokaż nam język” i innych. Oprócz tego uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych, m. in. obradach Młodzieżowego Europejskiego Parlamentu.

Klasa objęta jest patronatem Filologii Germańskiej Wydziału Humanistycznego UWM w Olsztynie oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców..

DALSZA EDUKACJA:

Po ukończeniu tej klasy młody człowiek jest przygotowany do studiowania m. in. na następujących kierunkach: administracja, filologia angielska, filologia niemiecka, historia, lingwistyka stosowana, inne filologie, politologia, turystyka i rekreacja, geografia, socjologia. .

 

F. KLASA PRZYRODNICZO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa przyrodniczo-językowa z rozszerzonym językiem angielskim to dobry wybór dla pasjonatów biologii, chemii i szeroko rozumianej przyrody.

Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę oraz umiejętności obserwacji, logicznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzonych doświadczeń, a także łączą nauczane treści ze zjawiskami obserwowanymi w życiu codziennym. Zajęcia z biologii i chemii są wzbogacane komputerowymi programami dydaktycznymi, które ułatwiają wyjaśnienie i zrozumienie omawianych procesów i zjawisk. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach.

Uczniowie biorą udział w Olimpiadzie Chemicznej, Olimpiadzie Biologicznej, Wiedzy Ekologicznej, Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu i Żywności, zawodach udzielania pierwszej pomocy..

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy są studentami wydziału lekarskiego, stomatologicznego, farmacji, diagnostyki laboratoryjnej, ratownictwa medycznego, inżynierii biomedycznej, chemii, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, pielęgniarstwa, ochrony środowiska, weterynarii, biologii, biotechnologii, leśnictwa, psychologii.

 

G. KLASA MATEMATYCZNO – JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

MATEMATYKA, GEOGRAFIA, JĘZYK ANGIELSKI

 

OPIS KLASY:

Klasa matematyczno-językowa jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz języka angielskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Realizowany w zakresie rozszerzonym język angielski umożliwi bardzo dobre przygotowanie się do matury na obydwu poziomach. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający świat. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język angielski pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów..

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, turystyce i rekreacji, na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, logistyka, handel), a także politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia).

 

H. KLASA HUMANISTYCZNO-GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, GEOGRAFIA

 

OPIS KLASY:

Klasa ta jest dobrą propozycją dla uczniów o zainteresowaniach humanistycznych. Do ich dyspozycji jest dobrze wyposażona biblioteka, pracownie językowe, gabinety przedmiotowe.  Uczniowie mają możliwość ucznia się języka angielskiego oraz niemieckiego. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Szkoła proponuje uczniom udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, konkursie „Z poprawną polszczyzną”, „Z ortografią na co dzień” i innych. Oprócz tego mają możliwość uczestniczenia w wymianach i projektach międzynarodowych. Klasa objęta jest patronatem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, co wiąże się z udziałem uczniów w zajęciach przygotowywanych przez tamtejszych wykładowców..

DALSZA EDUKACJA:

Jako absolwent młody człowiek jest przygotowany do studiowania na kierunkach prawniczych, historycznych, polonistycznych, politologicznych, dziennikarskich, filozoficznych, socjologicznych, medioznawczych..

 

 

Rekrutacja – Klauzula

Data: 7 czerwca 2021.

KLAUZULA INFORMACYJNA
(rekrutacja do szkoły)

 1. Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1

 1. Współadministrator danych

Współadministratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Starostwo Powiatowe w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Gen. Andersa 2a – Organ prowadzący Szkołę

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, pani Agnieszka Pułtorak, e-mail iod1@pantetpol.pl

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym podaniu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szkoła, do której kandydat nie został przyjęty przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku..

 1. Przysługujące prawa

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe kandydata w systemie informatycznym będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany będzie zakwalifikowanie kandydata do szkoły

Rekrutacja do LO

Data: 25 marca 2020.

Krok pierwszy – składasz wniosek kliknij tu:

https://nabor.pcss.pl/ilawa/szkolaponadpodstawowa/start

  Podanie o przydział do klasy PDF- do wypełnienia ręcznego  

  Podanie o przydział do klasy DOCX – do wypełnienia elektronicznego  


 

Terminy rekrutacji do 4-liceum Ogólnokształcącego

od 17 maja do 21 czerwca 2021r.

złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły (bez świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty).

 

od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 

praca Komisji Rekrutacyjnej.

 

22 lipca 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
od 23 lipca do 30 lipca 2021r. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.
2 sierpnia 2021r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
2 sierpnia 2021r. poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc

Regulamin Rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Iławie na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej


 

Z nami otworzysz drzwi do kariery!

Szkoła kładzie nacisk na zdobycie wysokich wyników w nauce, co jest gwarancją studiów na najbardziej prestiżowych kierunkach, ale także dba o dobrą atmosferę oraz komfortowe warunki edukacji. Nasi uczniowie mogą szczycić się wysokimi osiągnięciami w konkursach, które gwarantują im indeksy na uczelnie wyższe. Szkoła uhonorowana jest brązową tarczą miesięcznika „Perspektywy”

Młodzież  ma możliwość udziału w zajęciach prowadzonych przez wykładowców uczelni patronackich – Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Górniczo-Hutniczej.  Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wymiany zagraniczne umożliwiające poznanie kultury i języka naszych sąsiadów. To w naszym Zespole w 2018 roku odbył się Młodzieżowy Parlament Europejski  Państw Morza Bałtyckiego.

„ŻEROMEK” może pochwalić się świetną bazą lokalową. Każda sala lekcyjna wyposażona jest w komputer i sprzęt multimedialny. Umożliwiają one wprowadzanie nowoczesnych technologii do procesu edukacyjnego. Uczniowie korzystają również z dwóch pracowni komputerowych i stanowisk z dostępem do Internetu przygotowanych dla nich w bibliotece. Znajduje się w niej bogaty księgozbiór, powiększany każdego roku o lektury i pozycje książkowe chętnie wypożyczane i czytane przez uczniów. Internat zapewnia 95 komfortowych miejsc dla uczniów, którzy wybiorą naukę w naszej szkole.

Dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala sztuk walki, sąsiedztwo basenu, stadionu i nowoczesnego boiska do gry w piłkę nożną, motywują młodych uczniów do dbałości o zdrowie fizyczne i kondycję. Młodzież ma także dostęp do  bazy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, co umożliwia rozwój w zakresie sportów wodnych. 

Od wielu lat szkoła obecna jest w pierwszej dziesiątce szkół z województwa warmińsko-mazurskiego, które wyróżniane są przez Szkolny Związek Sportowy.

Nasza placówka oferuje jednozmianowy system  prowadzenia zajęć 8:10-15:10. Naszym atutem jest bogaty wachlarz profili, które cieszą się zainteresowaniem kandydatów.

W trakcie pierwszego roku nauki istnieje możliwość zmiany wybranego profilu klasy.

Jesteśmy szkołą otwartą na uczniowskie inicjatywy, tworzymy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów. Liceum to szkoła przyjazna dla uczniów niepełnosprawnych, zarówno pod względem architektonicznym jak i proponowanych zajęć edukacyjnych.

Jeżeli chcesz się dostać na wymarzone studia, rozwijać swoje zainteresowania, poznać ciekawych ludzi – czekamy na Ciebie!

na stronie naboru >> znajdziesz nas tu <<

Z zaproponowanych profili klas zostaną utworzone te, które będą najczęściej wskazywane w deklaracjach przez kandydatów.

PROPONOWANE PROFILE KLAS DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/2022:

KLAUZULA INFORMACYJNA
(rekrutacja do szkoły)

 1. Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 1

 1. Współadministrator danych

Współadministratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Starostwo Powiatowe w Iławie z siedzibą w Iławie przy ul. Gen. Andersa 2a – Organ prowadzący Szkołę

 1. Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych, pani Agnieszka Pułtorak, e-mail iod1@pantetpol.pl

 1. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym podaniu – będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

 1. Udostępnienie danych osobowych

Dane osobowe będą udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi na liście preferencji, w celu usprawnienia procesu rekrutacji i wyeliminowania zjawiska blokowania miejsc.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez szkołę, do której kandydat zostanie przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). Szkoła, do której kandydat nie został przyjęty przechowuje jego dane przez okres jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku..

 1. Przysługujące prawa

Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

 1. Wymóg podania danych

Podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe kandydata w systemie informatycznym będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Konsekwencją przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany będzie zakwalifikowanie kandydata do szkoły

=================================================================

Rekrutacja Internat

=================================================================

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 – załącznik 1

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 – załącznik 2

Rekrutacja krok po kroku

Data: 29 kwietnia 2019.

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

Rekrutacja do Liceum odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na przyjęciu kandydata do Liceum (rejestracja i rekrutacja elektroniczna).

W procesie rekrutacji przedmiotami poza obowiązkowymi będą punktowane oceny z geografii i wiedzy o społeczeństwie. Po przyjęciu do szkoły odbywa się przydział kandydatów do jednej z sześciu klas proponowanych przez szkołę.

1.

Idź na stronę rekrutacji elektronicznej:

Link do strony rekrutacji elektronicznej dla absolwentów szkoły podstawowej

Poniższe instrukcje należy wykonać po aktywacji rejestracji elektronicznej:

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj podanie przyjęcia do szkoły

2.

Pobierz i wypełnij podanie o przydział do klasy:

Pobierz podanie o przydział do klasy po szkole podstawowej

3.

Wydrukuj i podpisz wypełniony wniosek oraz podanie o przydział do klasy.

4.

Wyżej wymienione dokumenty zeskanuj (lub zrób zdjęcia)

i wyślij je za pomocą systemu rekrutacji – jako załączniki (patrz instrukcja).

Wypełnione i podpisane dokumenty możesz również dostarczyć do szkoły lub przesłać pocztą.

Profil geograficzno-przyrodniczy

Data: 25 maja 2015.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

GEOGRAFIA, BIOLOGIA, MATEMATYKA

Czytaj dalej →

Profil przyrodniczo-językowy

Data: 25 maja 2015.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, JĘZYK ANGIELSKI

Czytaj dalej →

Profil przyrodniczo – matematyczny

Data: 25 maja 2015.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

BIOLOGIA, CHEMIA, MATEMATYKA

Czytaj dalej →

Profil prawno-społeczny

Data: 22 maja 2015.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE:

JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Czytaj dalej →

Skip to content